Wymagane dokumenty

Informacje niezbędne do każdej czynności dokonywanej w Kancelarii Notarialnej

 • w przypadku osoby fizycznej:
  • nazwisko i imiona,
  • imiona rodziców,
  • numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • stan cywilny, ewentualnie wypis aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową,
  • w przypadku działania przez pełnomocnika: wypis aktu notarialnego – pełnomocnictwa;
 • w przypadku osoby prawnej (np. Spółki):
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
  • numery REGON i NIP – jeśli nie wynikają z odpisu z KRS,
  • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania,
  • uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna.

Inne dokumenty i informacje potrzebne do czynności dokonywanej w Kancelarii Notarialnej, których przykładowy wykaz jest poniżej