Czynności notarialne

Bez konieczności wcześniejszego indywidualnego rezerwowania terminu dokonujemy czynności notarialnych polegających na sporządzaniu: odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów.

Pozostałych czynności notarialnych dokonujemy po dostarczeniu wymaganych dokumentów oraz wcześniejszym telefonicznym, mailowym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów z notariuszem.

Czynności poza kancelarią

Czynności notarialne są dokonywane przez notariusza w jego kancelarii.

Jeżeli z charakteru czynności lub innych szczególnych okoliczności wyniknie taka potrzeba, to czynność może być przez notariusza dokonana także w innym miejscu.

Dotyczy to zwłaszcza:

  • sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników albo akcjonariuszy spółek, czy też członków spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych;
  • sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w kancelarii.

To, czy w danych okolicznościach możliwe jest dokonanie czynności poza kancelarią, oceniane jest przez notariusza indywidualnie.